داستان اشل

 

ایران یک کشور رو به رشد و در حال توسعه است، به همین دلیل فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را در خود جای داده و شرکت ها و افراد موفق در ایران و جهان تمایل دارند از این فرصت بهره مند شوند و رویا های خود را به واقعیت تبدیل کنند، ما با همکاری معتبرترین برند های ایران و جهان به مشتریان خود کمک می کنیم که به رویاهای خود دست پیدا کنند. چطور؟

با هدایت مشتریان به صورتی که چند برابر انتظارشان از سرمایه گذاری خود سود کسب کنند.

ما ارائه دهنده بهترین راه حل های پروژه های خرده فروشی در ایران هستیم.اشل در خرده فروشی حوزه املاک و مستغلات متمرکز است.اشل دارای تیمی از متخصصان است که به دانش و مهارت مجهزند تا بتوانند خدمات مدیریت مراکز خرید را به بهترین شکل انجام دهند.اشل ارائه دهنده خدماتی در سطح جهانی، با کیفیت و مقرون به صرفه است.

ما تمام جنبه های مدیریت بهره برداری مراکز خرید از جمله: امکان سنجی مراکز خرید، مفهوم سازی مراکز خرید(معماری و طراحی داخلی)، برندینگ مراکز خرید، مدیریت اجاره مراکز خرید، مدیریت ویترین های مراکز خرید، مدیریت تغییر جهت گیری مراکز خرید و سایر خدمات را با مجموعه ای از بهترین ها در کنار هم فراهم کرده ایم.

مزیت ما، تجربه وسیع در حوزه ی خرده فروشی و بهره برداری مراکز خرید است، با پایبندی به مجموعه ای از ارزش های استاندارد، ضامن موفقیت در بلند مدت هستیم. ما به دنبال کشف راهی برای همسو کردن چشم انداز خود با چشم انداز مجموعه شما هستیم.

چشم انداز ما این است که اولین انتخاب مدیریت و بهره برداری مراکز خرید، در سطح ملی و منطقه ای باشیم.

 

 

چشم اندار


شـرکت اشـل بـا بهـره گیـری از دانـش روز و بـا اسـتفاده از متخصصیـن بـا تجربـه داخلـی و مشـاورین شـناخته شـده بیـن المللـی و همچنیـن تکیـه بـر سـابقه سـال های گذشـته در زمینـه خریـد ، فـروش و اجـاره دفاتـر کار بـه شـرکت هـای معتبـر خارجـی و اتـاق بازرگانـی کشـور هـای مختلـف ، مشـاوره و کمـک بـه حضـور برنـد هـای مختلـف در ایـران و آغـاز فعالیـت هـای رسـمی ایشـان اقـدام بـه راه انـدازی بخـش توسـعه مراکـز خریـد از طریـق رایزنـی دوطرفـه بـا برندهـا و سـرمایه گـذاران مراکـز خریـد نمـود.

اعضــاء هیئــت مدیــره ایــن شــرکت کــه از پیشکســوتان ایــن صنعــت مــی باشــند مأموریــت دارنــد بــا ایجــاد تفکــر اســتراتژیک ، عملکــرد صادقانــه و نگاهــی متمایــز اقــدام بــه عمــل نمــوده و مالــکان وســرمایه گــذاران پــروژه هــای
ســاختمانی را بــه ســمت تعالــی بــا ایجــاد ارزش افــزوده ای ایــده آل ســوق دهنــد.