اشل در پالادیوم:
بهینه سازی طرح معماری، طراحی و راه اندازی سوپر مارکت پالادیوم، مدیریت و مسئولیت اجاره داری و مدیریت قراردادها

اشل در پروژه سیتادیوم رشت:

مکان یابی پروژه،بهینه سازی طرح معماری، چیدمان صنوف، چیدمان برند، مذاکره با برنهای بالقوه برای حضور در مرکزخرید، طراحی مفهومی فودکورت، مدیریت روزانه مرکزخرید، طراحی مفهومی سینما، طرتحی مفهومی مرکز بازی کودکان

اشل در پروژه اکومال:

طراحی مجدد کانسپت معماری، مهندسی ارزش، مدیریت راهبردی ساخت و ساز، راه اندازی هایپر مارکت، طراحی مفهومی رستوران و فودکورت،طراحی مفهومی و راه اندازی سینما، مدیریت روزانه مرکزخرید

اشل در پروژه تیراژه 2:

خرید و انتقال پروژه، بهینه سازی طرح معماری، مدیریت اجرائی، چیدمان برند، راه اندازی سوپرمارکت، راه اندازی و طراحی مفهومی

اشل در پروژه سیتادیوم ارومیه:

بهینه سازی طرح معماری، چیدمان صنوف، چیدمان برند، مذاکره با مشتریان بالقوه، راه اندازی هایپرمارکت، بهینه سازی طرح هایپرمارکت،طراحی مفهومی فودکورت و کافه و رستوران مدیریت روزانه مرکزخرید، مدیریت راهبردی طراحی داخلی مرکز خرید

اشل در پروژه البرز بل سنتر:

بهینه سازی و طراحی مجدد معماری، چیدمان برند، مدیریت اجاره داری، طراحی مفهومی فودکورت، راه اندازی هایپر مارکت، راه اندازی مرکز تفریحی

اشل در پروژه سیتادیوم قزوین:

بهینه سازی طرح معماری، چیدمان صنوف، چیدمان برند، مذاکره با مشتریان بالقوه، راه انداری هایپرمارکت، بهینه سازی طرح هایپرمارکت، مدیریت روزانه مرکز خرید

اشل در پروژه برج بازار:

مطالعات فرصت، تعریف کانسپت توسعه برج و کانسپت توسعه بخش تجاری، چیدمان صنوف، مذاکره و راه اندازی هایپرمارکت
0
مشتریان
0
مرکز خرید
0
پروژه