مدیریت اموال و دارایی

مدیریت اموال و دارایی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌های مدیریتی اطلاق می‌شود که برای مدیریت بهینه اموال، دارایی‌ها و منابع سازمان استفاده می‌شود. هدف اصلی مدیریت اموال و دارایی، حفظ، بهره‌برداری و ارزش‌آفرینی از اموال و دارایی‌های سازمان است.

مدیریت اموال و دارایی شامل موارد زیر است:

  1. ارزیابی و طبقه‌بندی اموال: در این مرحله، اموال و دارایی‌های سازمان ارزیابی و طبقه‌بندی می‌شوند. این شامل شناسایی و دسته‌بندی اموال، تعیین ارزش، تعیین وضعیت فیزیکی و عمر مفید اموال است.

  2. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری: در این مرحله، برنامه‌ها و راهبردهای مدیریت اموال و دارایی تعیین می‌شود. این شامل تصمیم‌گیری در مورد تحت نظر گرفتن اموال، تعیین میزان نگهداری و نوسازی، خرید و فروش اموال و تعیین سیاست‌های نگهداری است.

  3. پایش و نگهداری: در این مرحله، اموال و دارایی‌ها پایش و نگهداری می‌شوند. این شامل بررسی دوره‌ای و پیوسته فعالیت و وضعیت اموال، بازرسی و نگهداری دوره‌ای و پیشگیرانه از خرابی‌ها و نظارت بر استفاده بهینه از اموال است.

  4. مدیریت خرید و تهیه: در این مرحله، فرآیندهای مدیریت خرید و تهیه اموال و دارایی‌ها انجام می‌شود. این شامل برنامه‌ریزی خرید، تامین اموال و دارایی‌ها، انجام مذاکرات قراردادها، کنترل کیفیت و رعایت قوانین مرتبط است.

  5. انحرافات و ارزیابی عملکرد: در این مرحله، انحرافات از برنامه‌ها و عملکرد اموال و دارایی‌ها ارزیابی می‌شوند. این شامل تحلیل علل انحرافات، تعیین تدابیر اصلاحی و بهبودی، ارزیابی عملکرد اموال و دارایی‌ها و تحلیل روند هزینه‌ها و درآمدها است.