مدیریت توسعه در اشل

مدیریت توسعه یا مدیریت توسعه سازمانی فرآیندی است که در آن استراتژی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با رشد، توسعه و تحول سازمان انجام می‌شود. هدف اصلی مدیریت توسعه، افزایش عملکرد و کسب و کار سازمان است و در نظر دارد سازمان را به سمت اهداف و نقشه راه خود هدایت کند.

مدیریت توسعه شامل موارد زیر است:

  1. تحلیل و بررسی: در این مرحله، تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان انجام می‌شود. این شامل بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی، تحلیل رقبا و بازار و تعیین شرایط و عوامل موفقیت است.

  2. تعیین استراتژی: در این مرحله، استراتژی‌های توسعه و رشد برای سازمان تعیین می‌شود. این شامل تعیین اهداف کلان سازمان، تعیین استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های مالی، استراتژی‌های عملیاتی و استراتژی‌های منابع انسانی است.

  3. برنامه‌ریزی و اجرا: در این مرحله، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برای تحقق استراتژی‌ها تهیه می‌شود. این شامل برنامه‌ریزی پروژه‌ها و فعالیت‌ها، تخصیص منابع و زمان‌بندی، اجرا و کنترل پروژه‌ها است.

  4. مدیریت تغییر و تحول: مدیریت توسعه نیازمند تغییر و تحول است. در این مرحله، فرآیندهای مدیریت تغییر، ارتقاء فرهنگ سازمانی، آموزش و آماده‌سازی کارکنان برای تغییرات و ایجاد انگیزه برای شرکت در فرآیند توسعه اجرا می‌شود.

  5. اندازه‌گیری و ارزیابی: در این مرحله، عملکرد و پیشرفت سازمان در راستای استراتژی‌ها و هدف‌های توسعه‌ای اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود. این شامل استفاده از شاخص‌ها و معیارهای عملکرد، ارزیابی پروژه‌ها و برنامه‌ها، بازخورد مشتریان و تجزیه و تحلیل داده‌ها است.