مدیریت راه اندازی و بهره برداری در اشل

مدیریت راه اندازی و بهره‌برداری (Operations Management) به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌های مدیریتی اطلاق می‌شود که برای طراحی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از فرآیندها، سیستم‌ها و منابع سازمان به منظور تولید و ارائه محصولات و خدمات استفاده می‌شود. هدف اصلی مدیریت راه اندازی و بهره‌برداری، بهبود کیفیت، کارآیی و کارایی عملیات سازمان است.

مدیریت راه اندازی و بهره‌برداری شامل موارد زیر است:

1. طراحی فرآیندها: در این مرحله، فرآیندها و فعالیت‌های مورد نیاز برای تولید و ارائه محصولات یا خدمات تعیین می‌شوند. این شامل تحلیل فرآیندهای موجود، طراحی و بهینه‌سازی فرآیندها، تعیین فرآیندهای استاندارد و تعیین نیازمندی‌های منابع است.

2. مدیریت عملیات: در این مرحله، فعالیت‌ها و عملیات مربوط به تولید و ارائه محصولات و خدمات انجام می‌شوند. این شامل برنامه‌ریزی و زمان‌بندی فعالیت‌ها، مدیریت کیفیت، کنترل موجودی، مدیریت تولید و توزیع، تعیین نحوه ارتباط با تأمین‌کنندگان و روند اجرای فعالیت‌ها است.

3. بهینه‌سازی منابع: در این مرحله، منابع سازمان بهینه‌سازی می‌شوند. این شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و مدیریت مواد و تأمین‌کنندگان است.

4. پایش و کنترل: در این مرحله، عملکرد و عملیات سازمان پایش و کنترل می‌شود. این شامل پایش و اندازه‌گیری عملکرد، بررسی کیفیت، کنترل هزینه‌ها، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد است.